Easy Organizing

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Easy Organizing bij hulp en advies bij organizing

  1. Algemeen

1.1           Degene die met Easy Organizing een overeenkomst voor advies en/of hulp bij organzizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.

1.2           deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die Easy Organizing sluit met opdrachtgevers voor hulp en advies bij organizing door Easy Organizing.

  1. Kwaliteit

2.1           Easy Organizing verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering geschieden naar het beste vermogen van Easy Organizing.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1           Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor een duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.

3.2           Easy Organizing kan niet aan haar offertes en aanbiedingen gehouden worden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3           de in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen, zijn inclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

3.4           na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt Easy Organizing de opdrachtgever per omgaande een digitale bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies- organizingtraject en de leveringsvoorwaarden van Easy Organizing.

3.5           binnen 7 werkdagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.

3.6           door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies of organizingtraject en voorliggende leveringsvoorwaarden.

  1. privacy

4.1           Easy Organizing verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als Professional Organizer ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

  1. Annulering van afspraken

5.1           als de opdrachtgever een in het kader van het advies of organizingtraject gemaakte afspraak 24 uur of langer van tevoren annuleert, brengt Easy Organizing geen kosten in rekening.

5.2           als de opdrachtgever een in het kader van het advies of organizingtraject  gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is Easy Organizing gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

  1. Duur en beëindiging van de opdrachten

6.1           een overeenkomst voor advies of organizing kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en Easy Organizing op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd worden.

6.2           Easy Organizing heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

6.3           als een der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de ander partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

6.4           Easy Organizing is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

  1. Overmacht

7.1            van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en organizing Easy Organizing onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

7.2           In geval van overmacht stelt Easy Organizing alles in het werkt om een vervangende organizer te vinden. Als het Easy Organizing niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende organizer te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of organizingtraject kosteloos te annuleren.

7.3            Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of organizingtraject op grond van dit artikel is Easy Organizing niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

  1. Aansprakelijkheid

8.1           Easy Organizing is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Easy Organizing. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.2           Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Easy Organizing heeft gemeld.

8.3           Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Easy Organizing of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waardoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering van de door Easy Organizing afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

8.4           Elke aansprakelijkheid van Easy Organizing voor bedrijfsschade of ander indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

  1. Auteursrecht

9.1           Op alle gebruikte documentatie van Easy Organizing geldt het auteursrecht van M.M. Bierhorst-Diepeveen van Easy Organizing te Ankeveen. Opdrachtgevers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik onder duidelijke vermelding van de bron.

  1. Betaling

10.1         Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.

10.2        Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op NL53ABNA0823957667 t.n.v. Easy Organizing te Ankeveen.

10.3         Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

10.4        Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitenechtelijke incassokosten’. Indien Easy Organizing echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgevers worden verhaald.

  1. Klachten

11.1         Easy Organizing behandelt klachten vertrouwelijk. Klachten en de wijze van afhandeling worden zorgvuldig geregistreerd en 5 jaar lang bewaard door Easy Organizing.

11.2    de klachten dienen schriftelijk te worden geuit bij Easy Organizing. De klacht kan maximaal 30 werkdagen na afronding van een opdracht worden ingediend. Easy Organizing handelt de klacht zelf af met de klager. Afhandeling van de klacht door Easy Organizing wordt schriftelijk gedaan. Afhandeling van een klacht vindt plaats binnen een redelijke termijn van maximaal 20 werkdagen. De afhandeling van de klacht geschiedt op zo een manier waarbij de intentie om gezamenlijk tot een oplossing te komen voorop staat.

Voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2021

© 2021 Easy Organizing

Thema door Anders Norén